Spawarki transformatorowe

Spawarki transformatorowe serii Arcus s�u�� do spawania r�cznego elektrodami otulonymi (metoda MMA) pr�dem przemiennym. Sprz�t polecany jest g��wnie dla zak�ad�w rzemie�lniczych, us�ugowych i produkcyjnych o �rednim stopniu wykorzystania technologii spawalniczych. Znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkni�tych lub zadaszonych, nie nara�onych na bezpo�rednie dzia�anie wp�yw�w atmosferycznych. Transformator ch�odzony jest wentylatorem i zabezpieczony termicznie przed przeci��eniem. W komplecie znajduj� si� przew�d masowy z zaciskiem kleszczowym oraz przew�d spawalniczy z uchwytem elektrodowym o d�ugo�ci 2m ka�dy. N/w spawarki mog� by� zasilane zar�wno z sieci jednofazowej 230V 50Hz jak i tr�jfazowej 3x400V 50Hz. Wyb�r napi�cia zasilania dokonywany jest poprzez prze��cznik na p�ycie czo�owej oraz pod��czenie w�a�ciwego przewodu zasilaj�cego. Poni�ej w tabeli podane zosta�y podstawowe dane techniczne urz�dze�.

Spawarka Sherman Arcus 200/2 - MMA

 • Nr katalogowy:
 • STARCUS200/2
 • Napi�cie zasilania:
 • AC 230V 50Hz / AC 400V 50Hz
 • Znamionowy pr�d spawania X 20%:
 • 200 A
 • Znamionowy pr�d spawania X 60%:
 • 115 A
 • Znamionowy pr�d spawania X 100%:
 • 89 A
 • Zakres regulacji pr�du spawania:
 • 70-200 A
 • Sposób regulacji pr�du spawania:
 • P�ynny
 • Napi�cie ja�owe:
 • 55 V
 • Masa:
 • 33 kg
 • Wymiary:
 • 430 x 290 x 670 mm
  Spawarka Sherman Arcus 200/2 - MMA

  Spawarka Sherman Arcus 250/2 - MMA

 • Nr katalogowy:
 • STARCUS250/2
 • Napi�cie zasilania:
 • AC 230V 50Hz / AC 400V 50Hz
 • Znamionowy pr�d spawania X 20%:
 • 250 A
 • Znamionowy pr�d spawania X 60%:
 • 144 A
 • Znamionowy pr�d spawania X 100%:
 • 112 A
 • Zakres regulacji pr�du spawania:
 • 80-250 A
 • Sposób regulacji pr�du spawania:
 • P�ynny
 • Napi�cie ja�owe:
 • 55 V
 • Masa:
 • 36 kg
 • Wymiary:
 • 430 x 290 x 790 mm
  Spawarka Sherman Arcus 250/2 - MMA

  Spawarka Sherman Arcus 300/2 - MMA

 • Nr katalogowy:
 • STARCUS300/2
 • Napi�cie zasilania:
 • AC 230V 50Hz / AC 400V 50Hz
 • Znamionowy pr�d spawania X 20%:
 • 300 A
 • Znamionowy pr�d spawania X 60%:
 • 173 A
 • Znamionowy pr�d spawania X 100%:
 • 134 A
 • Zakres regulacji pr�du spawania:
 • 80-300 A
 • Sposób regulacji pr�du spawania:
 • P�ynny
 • Napi�cie ja�owe:
 • 55 V
 • Masa:
 • 39 kg
 • Wymiary:
 • 430 x 290 x 790 mm
  Spawarka Sherman Arcus 300/2 - MMA  o nas | oferta | kontakt

  Copyright © 2011 FH Spaw sp.j.